مرکز آمار: تابستان امسال شاخص قیمت تولیدکننده ١٠.٨ درصد رشد کرد

 مرکز آمار ایران اعلام کرد: شاخص کل قیمت تولیدکننده در تابستان به عدد ٢٢٨,٩ رسید که نسبت به شاخص فصل پیش (٢٢٢.٤)، ٢.٩ درصد و شاخص فصل مشابه پارسال (٢٠٦.٧)، ١٠.٨ درصد افزایش یافت.

ه گزارش ایرنا، مرکز آمار ایران جزییات شاخص قیمت تولیدکننده در فصل تابستان امسال (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد. بر این پایه، درصد تغییر میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) ٩.١ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٧,٥ درصد) افزایش یافت.

شاخص قیمت تولیدکننده ‌روند تغییر میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولید­کنندگان نشان می­ دهد.
این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت­هاست.

همچنین این شاخص، بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران تاثیر می گذارد.

بخش کشاورزی
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل تابستان امسال با ٣,٣ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل پیش (٢٥٣.٨) به عدد ٢٤٥.٣ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه پارسال ٩.٢ درصد افزایش نشان می­دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٧,٣ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٦ درصد) افزایش یافت.

بخش معدن
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش معدن، در فصل تابستان امسال با ١,٦ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (٢١٨.٦) و ١١.٥ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه پارسال (١٩٩.١) به عدد ٢٢٢ رسید.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٦,٣ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٢,٧ درصد) افزایش را نشان داد.

بخش صنعت
شاخص قیمت تولیدکننده‌ بخش صنعت، در فصل تابستان امسال با ٥,٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (٢١٠.٣) به عدد ٢٢٢.٨ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه پارسال (با عدد ١٩٧) ١٣.١ درصد افزایش نشان می­دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ١٠,٢ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٧,٤ درصد) افزایش یافت.

بخش برق
شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل تابستان امسال با ٧,٣ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (١٢٢.٧) به عدد ١٣١.٧ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه پارسال ٠.٤ درصد کاهش نشان می­دهد.

میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٢,٥ درصد کاهش یافت که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٣.٧- درصد) افزایش را ثبت کرد.

بخش خدمات
شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل تابستان امسال با ١,٦ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل پیش (٢٣٤.٣) به عدد ٢٣٨.٢ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه پارسال ٨.٤ درصد افزایش نشان می­دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به دوره مشابه پارسال (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٨,٥ درصد بود که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل بهار امسال (٨,٧ درصد) کاهش ناچیزی داشت.

شاخص قیمت تولیدکننده معیاری برای اندازه­‌گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) است.

منبعمرکز آمار ایران
مطلب قبلیچه خودروهایی به نمایشگاه تهران آمدند؟
مطلب بعدیمردم از 14 آذرماه گوشی رجیستر نشده نخرند

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید