سه دهک اول خانوارهای شهری کسری درآمد دارند

 در سال ١٣٩۶ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال ١٣٩٧ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.

چندی پیش، مرکز آمار، گزارش هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری در سال 97 را منتشر کرد. طبق آن گزارش، هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴٣ میلیون و ۴٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ میلیون و ٣٢٣ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ٣ میلیون و ۶٢۴ هزار تومان درآمد و ٣ میلیون و ٢٧٧ هزار تومان هزینه است. هر خانوار روستایی نیز در این سال ٢٣ میلیون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ میلیون و ۴۴٧ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ٩۴٣ تومان درآمد و یک میلیون و ٧٨٧ هزار تومان هزینه بوده است.

حالا گزارشی جدیدتر مابه التفاوت این هزینه و درآمد را عنوان کرده است. شاخصی که نشان می دهد خانوارها و دهک های مختلف چقدر برای هزینه های خود کم می آورند. طبق این گزارش، مابه‌التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ١٣٩٧ نشان می‌دهد هر خانوار شهری به طور متوسط ۴ میلیون و ١۶٨ هزار تومان و هر خانوار روستایی یک میلیون و ٨۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣۴٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١۵۵ هزار و ۴٠٠ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.

البته طبق این گزارش، مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به معنی پس انداز خانوار نیست. روند مابه‌التفاوت درآمد و هزینه خانوارها در سال‌های اخیر از مثبت بودن این مابه‌التفاوت از چند سال گذشته حکایت دارد؛ به گونه‌ای که در سال‌های ١٣٩۵ و ١٣٩۶ نیز هر خانوار شهری به ترتیب ٣ میلیون و ٢٣٩ هزار تومان و ٣ میلیون و ٧۴٢ هزار تومان و هر خانوار روستایی به ترتیب یک میلیون و ٩٩۶ هزار تومان و ٢ میلیون و ٣١٧ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌اش درآمد داشته است. در واقع، از سال ١٣٩۵ تا ١٣٩٧ هر خانوار شهری به ترتیب 10.2، 10.2 و 9.6 درصد و هر خانوار روستایی به ترتیب 11.3، 11.5 و ٨ درصد از درآمدش نسبت به کل هزینه‌هایش بیشتر بوده است.

این گزارش همچنین ادامه داد: در سال ١٣٩٧ متوسط ماهانه مابه‌التفاوت درآمد نسبت هزینه برای هر خانوار شهری و روستایی به ترتیب معادل با ٣۴٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١۵۵ هزار و ۴٠٠ تومان بوده است. در سال ١٣٩٧ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارها نسبت به هزینه‌شان در دهک‌های مختلف درآمدی نشان می‌دهد این مابه‌التفاوت در خانوارهای واقع در ٣ دهک پایین درآمدی در نقاط شهری و ۵ دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی منفی بوده است؛ به طوری که خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی در نقاط شهری به ترتیب با ٢۴٩ هزار تومان، ١٣٧ هزار تومان و ١٧ هزار و ٨٠٠ تومان و خانوارهای واقع در پنج دهک پایین درآمدی در نقاط روستایی به ترتیب با ٢١٢ هزار تومان، ٢٢٧ هزار تومان، ١٩٨ هزار تومان، ١٠٢ هزار تومان و ١٣ هزار و ۶٠٠ تومان کسری درآمد نسبت به هزینه مواجه بوده‌اند.

خانوارهای شهری واقع در دهک‌های درآمدی چهارم تا دهم به ترتیب ۵۵ هزار و ۶٠٠ تومان، ١٧٢ هزار تومان، ٢٠۵ هزار تومان، ٣٢٠ هزار تومان، ٣٩٠ هزار تومان ٨٠٧ هزار تومان و یک میلیون و ٩٢٩ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند. خانوارهای روستایی واقع در دهک‌های درآمدی ششم تا دهم به ترتیب ٣٩ هزار و ٣٠٠ تومان، ١١۴ هزار تومان، ٣١١ هزار تومان، ٣٩۴ هزار تومان و یک میلیون و ۴۵١ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه‌شان درآمد داشته‌اند.

گفتنی است در سال ١٣٩۶ مابه‌التفاوت درآمد ماهانه خانوارهای شهری دو دهک اول و خانوارهای روستایی چهار دهک اول نسبت به هزینه‌شان منفی بوده که در سال ١٣٩٧ این وضعیت به خانوارهای شهری سه دهک اول و خانوارهای روستایی پنج دهک اول گسترش یافته است.

 

منبعاتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
مطلب قبلیرهبری اثرگذار با سرمایه‌گذاری در تیم
مطلب بعدیکاهش قیمت ۲.۵ میلیون تومانی هر کیلو زعفران بدلیل رکود بازار

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید