گزارش متوسط قیمت فروش محصولات وهزینه خدمات کشاورزی تابستان ١٣٩۶

در بخش غلات، در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت گندم ١٢٨٣۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴,٠٧ درصد افزایش داشته است و متوسط قیمت جو ٩٨۴۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨,٨١ درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرکز آمار ایران، در بخش حبوبات در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت نخود ۵٢۵٨٢ ریال و عدس ۵٢٢٧٠ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٢,۶۵ و ١٢.٢۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات جالیزی در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت هندوانه ٢۶١٨ و خربزه ۵٨۴٣ ریال بوده است که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨,۴٢ و ٢۵.۶۵ درصد کاهش و خیار با ١١٢٣۶ ریال معادل ١٣,٣۴ درصد افزایش قیمت داشته است.

در بخش سبزیجات در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت سیب زمینی ۵٩۶٠ و گوجه فرنگی ۵١١٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶۵,٩۴ و ۴٢.٩٣ درصد افزایش داشته­است. و متوسط قیمت پیاز برابر ١۴١٠٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴١.۴١ درصد افزایش داشته است.

در بخش محصولات علوفه‌ای در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت یونجه ٨۶۶٧ و متوسط قیمت کاه ٢١٨۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٠,٠۵ و ٣٧.٢۵ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت زردآلو ٢٣۵١٧، هلو ١٨٨٠۶ و آلبالو ٢٨٩٣٩ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢١,٩١، ١٢.٩٣ و ١.٨٩ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت گیلاس ۴۶٧١٣ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨.۵٢ درصد افزایش داشته است.   در بخش میوه‌های دانه‌دار در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت سیب درختی ١۵٧١۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۶,۵٠ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور ١٣٧١۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ۴١.۴۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش دامداری سنتی در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١۶٠٠٢٠ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵,۶۵ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٣۵٢۶٧ ریال بوده که ١٩.۶١ درصد افزایش داشته است.

در بخش فراورده‌های دامی سنتی در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٣٩٢٩٣ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١١۵١٨ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب معادل ١٠,١٩ و ٣.٧۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١۴۵١۴١١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩,٩٧ درصد افزایش داشته و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١٠٨۵٠١٣ ریال بوده که معادل ٨.٨١ درصد افزایش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار در سه ماهه دوم سال ١٣٩۶، هزینه کارگر میوه چین مرد ۵٠١٣٧٧ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٠,٩۴ درصد افزایش داشته و هزینه کارگر میوه چین زن ٣۶٢۵٩٢ ریال بوده که معادل ١۴.٢٩ درصد افزایش داشته است.

همچنین، هزینه کارگر تنک کار مرد ۴٧٧۴٩٢ ریال و هزینه کارگر تنک کار زن ٣۶۵٠١٧ ریال بوده که به ترتیب نسبت به فصل مشابه سال قبل معادل ٠,۵٧ و ٧.٩٧ درصد افزایش داشته است.

منبعمرکز آمار ایران
مطلب قبلیخودروهایی که در نمایشگاه خودروی تهران معرفی می‌شوند
مطلب بعدیسرمایه گذاری یک میلیارد دلاری دولت برای آماده سازی بندر چابهار

دیدگاه شما

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید